کلیدواژه‌ی ژاپن

تاریخ label

هاراکیری از رسوم سامورایی‌های ژاپن بود که برای جلوگیری از بی‌آبرویی، شکم خود را از یک پهلو تا پهلوی دیگر با شمشیر پاره م ...