کلیدواژه‌ی چکسلواکی

اشیاء label

برنو عنوان نوعی تفنگ است از خانواده موزر ژ۹۸ که پس از جنگ جهانی اول در چکسلواکی طراحی و تولید شد. کالیبر برنو مثل دیگر ت ...