کلیدواژه‌ی چرند

هردمبیل یا هردنبیل به معنای بی‌نظم، نابجا، چرند، بدون ترتیب و بی‌معنی می‌باشد. احتمالا ریشه این واژه برگرفته از کلمه ترک ...

واژگان label

یاوه یعنی حرف بی‌معنی، اراجیف، سخنان سردرگم، دشنام، جفنگ و چرند. یاوه گفتن یعنی چرت و پرت گفتن و حرف بیهوده زدن.