کلیدواژه‌ی چت

LOL سرواژۀ عبارت laughing out loud است و به معنای با صدای بلند خندیدن می‌باشد. این اصطلاحی است که در فضای مجازی به کار م ...

GN اصطلاحی است که در شبکه‌های اجتماعی یا در چت استفاده می‌شود که سرواژه‌ی Good Night می‌باشد و به معنای شب بخیر یا شب خو ...