کلیدواژه‌ی چای دیشلمه

خوراکی label

به چای تلخ و شیرین نشده که کنار آن حبه قند گذاشته شود، دیشلمه گفته می‌شود. نوشیدن دیشلمه این گونه‌است که قند حبه را در د ...