کلیدواژه‌ی چاپگر

رایانه label

پرینت یا Print به معنای چاپ و چاپ کردن است. به دستگاهی که پرینت انجام می‌دهد، پرینتر یا چاپگر گفته می‌شود. اصطلاح خروجی ...