کلیدواژه‌ی پیکر آسمانی

علمی label

صورت فلکی یا پیکر آسمانی مجموعه‌ای از ستاره‌ها است که از دید زمینی به شکل ویژه‌ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقع ...