کلیدواژه‌ی پیکان

واژگان label

دولوکس که برگرفته از واژه‌‌ی deluxe می‌باشد، به معنای لوکس، باشکوه، مجلل و تجملی می‌باشد. یکی معروف‌ترین مدل‌های خودروی ...