کلیدواژه‌ی پیوند

فناوری label

بلوتوث برگرفته از واژۀ انگلیسی Bluetooth است و در لغت به معنای دندان آبی می‌باشد. در واقع بلوتوث نوعی فناوری برای انتقال ...

واژگان label

تلفیق یعنی دو یا چند چیز را به هم پیوند زدن و ترکیب کردن. مترادف‌ تلفیق واژه‌های آمیختگی، آمیزش، پیوند و ترکیب می‌باشند.

لینک یک واژه انگلیسی است که به صورت Link نوشته می‌شود و در لغت به معنای ارتباط دادن و پیوند زدن است. در اینترنت لینک امک ...