کلیدواژه‌ی پیامک

اِس خلاصه شدۀ اس‌ام‌اس است که در عامیانه گفته می‌شود و به معنای پیامک یا مسیج می‌باشد. مثال: رسیدی اِس بده ...

تِکست یا Text به معنای متن است که البته در عامیانه به عنوان اس‌ام‌اس، پیامک یا مسِیج بیان می‌شود. همچنین برخی مواقع به م ...

واژگان label

مسیج یا message به معنای پیام یا پیام دادن است. برخی از مردم این واژه را به جای اس‌ام‌اس یا همان پیامک به کار می‌برند.