کلیدواژه‌ی پچل

به شخصی که ظاهر نامرتب، شلخته و کثیفی دارد، هپل یا هَپَلی گفته می‌شود. هپلی با اصطلاح پچل یا پچول، هم‌معنی است.

به شخصی که شلخته است و ظاهر نامرتب و نامناسبی دارد، پچول یا پَچَل گفته می‌شود. البته در گویش‌های مختلف ممکن است معنای پچ ...