کلیدواژه‌ی پوک

موبایل label

PUK برگرفته از عبارت Personal Unlocking Key است و به معنای کلید بازگشای شخصی می‌باشد. PUK اصطلاحی مربوط به سیمکارت موبای ...