کلیدواژه‌ی پوشیده

واژگان label

مُستتر به معنای پنهان، پوشیده و مخفی می‌باشد. همچنین به معنای محل استتار و محل پنهان شدن است.