کلیدواژه‌ی پنهان

واژگان label

مُستتر به معنای پنهان، پوشیده و مخفی می‌باشد. همچنین به معنای محل استتار و محل پنهان شدن است.

واژگان label

سِکرت برگرفته از واژۀ انگلیسی Secret است و به معنای راز، رمز و سِر می‌باشد. راز مطلبی است پوشیده و پنهان و نباید به دیگر ...