کلیدواژه‌ی پنج‌تیر پران

اشیاء label

شات‌گان که برابر پارسی آن پنج‌تیر پران نوعی اسلحه یا تفنگ است. این سلاح‌ها دارای برد و دقت بسیار کمتری از تفنگ گلوله زنی ...