کلیدواژه‌ی پنالتی

ورزش label

محوطه جریمه قسمتی از زمین فوتبال است و محدوده‌ای مستطیل شکل می‌باشد و در انتهای هر نیمه زمین معین می‌شود. دروازه‌های هر ...