کلیدواژه‌ی پلمپ

در اصطلاح فک پلمب، واژۀ فک به معنی بازکردن دو چیز از هم و پلمب هم به معنای بسته و انسداد (به وسیله مهر و موم یا هر چیز د ...

پلمب در واقع قطعۀ سرب یا موم آب شده‎ای است که برای جلوگیری از دستکاری و سوءاستفاده به سر پاکت یا در مغازه، خانه یا مکان ...