کلیدواژه‌ی پلمب

در اصطلاح فک پلمب، واژۀ فک به معنی بازکردن دو چیز از هم و پلمب هم به معنای بسته و انسداد (به وسیله مهر و موم یا هر چیز د ...