کلیدواژه‌ی پست الکترونیک

ایمیل یا Email همان نامه الکترونیکی است که از طریق اینترنت ارسال می‌شود و در فارسی به آن رایانامه گفته می‌شود.

رایانامه برگردان فارسی واژه ایمیل است. ایمیل یا Email به نامه‌ای دیجیتالی گفته می‌شود که در شبکه‌ای رایانه‌ای از یک فرست ...