کلیدواژه‌ی پاینده

واژگان label

مُستدام یعنی پایدار، دائم و دوام‌یافته. برای مثال وقتی می‌گویند سایه‌تون مستدام منظور بر این است امیدواریم همواره زنده و ...