کلیدواژه‌ی پارسا

واژگان label

به شخصی که پارسا، پاکدامن و خویشتندار است، پرهیزکار گفته می‌شود. واژه‌های صالح، باتقوا و زاهد با پرهیزکار مترادف هستند.