کلیدواژه‌ی وقت

تایم برگرفته از واژۀ انگلیسی Time است و به معنای زمان و وقت می‌باشد. در برخی ورزش‌ها مانند فوتبال، تایم ممکن است به جای ...