کلیدواژه‌ی وفق

بر وِفق مراد اصطلاحی است به معنای هر آن چیزی که که موافق آرزو و میل انسان باشد. وفق به معنای تطابق و سازگاری است و مراد ...