کلیدواژه‌ی وزیر

سیاست label

استیضاح در لغت یعنی توضیح خواستن و خواستار آشکارکردن مطلبی شدن است. در سیاست استیضاح به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس ا ...