کلیدواژه‌ی ورزشی

اسپورت یا Sport به معنای ورزش یا ورزشی است. به هر چیز ورزشی مانند پوشاک و کفش اسپورت گفته می‌شود. البته در عامیانه ممکن ...