کلیدواژه‌ی واپسداد

واژگان label

استرداد یعنی پس گرفتن و پس دادن. برابر پارسی استرداد، بازگرداندن، واپسداد و پس‌گیری است. استرداد مجرم به معنی بازگرداندن ...