کلیدواژه‌ی هک

رایانه label

به شخصی که عمل هک کردن و نفوذ به سامانه‌ای را انجام می‌دهد، هکر گفته می‎‌شود. وارد شدن به سیستم یا شکست دادن محاسبات، کن ...