کلیدواژه‌ی هویت

واژگان label

مجهول‌الهويه به معنای گمنام، ناشناس، بی‌نام و نشان، ناشناخته و نامعلوم است. مجهول به معنای نامعلوم است و هویه به معنای ه ...