کلیدواژه‌ی هوچی گری

واژگان label

شانتاژ به معنای جوسازی و هوچی‌گری است و در کل یعنی تلاش برای شکست دادن طرف مقابل از طریق تهدید، تحریک، سفسطه، و به راه ا ...