کلیدواژه‌ی هواپیمای کنترلی

اشیاء label

پهپاد سرواژۀ عبارت پرندهٔ هدایت‌پذیر از دور است و به هواپیماهای کنترلی بدون سرنشین گفته می‌شود. در واقع پهپاد نوعی وسیله ...