کلیدواژه‌ی هنگ

رایانه label

هنگ کردن اصطلاحی است در دنیای رایانه و به معنای گیر کردن است. زمانی که برنامه یا سیستم‌عامل در فرایند عملکردی خود گیر بک ...

رایانه label

هنگ کردن یا گیر کردن اصطلاحی است در مباحث مربوط به رایانه و پردازش و به حالتی گفته می‌شود که برنامه یا سیستم دچار اختلال ...