کلیدواژه‌ی هنری

هنر ، واژگان label

به گونه یا نوع خاصی از اثر ادبی، هنری، و مانند این‌ها ژانر گفته می‌شود. برای مثال در سینما، کمدی و درام هر کدام نوعی ژان ...