کلیدواژه‌ی همیشه

واژگان label

روزمره یعنی روزانه و هرروزه. برای مثال کارهای روزمره به کارهایی گفته می‌شود که هر روز (همیشه) انجام می‌شوند.