کلیدواژه‌ی هماهنگ

مَچ بودن به معنای جفت و جور بودن و همخوانی داشتن است. مچ برگرفته از واژۀ انگلیسی Match به معنای همخوانی، تطابق و همتا اس ...

واژگان label

هارمونی به معنای تناسب، هماهنگی و سازگاری اجزا با یکدیگر است و بیانگر یگانگی در اجزا و تشکیل یک واحد کل می‌باشد. برای مث ...