کلیدواژه‌ی هردنبیل

هردمبیل یا هردنبیل به معنای بی‌نظم، نابجا، چرند، بدون ترتیب و بی‌معنی می‌باشد. احتمالا ریشه این واژه برگرفته از کلمه ترک ...