کلیدواژه‌ی هدف

واژگان label

سامانه برابر پارسی واژۀ سیستم است که یک واژۀ انگلیسی می‌باشد. سامانه مجموعه یا گروهی از هر چیز مرتبط یا غیر مرتبط می‌باش ...

مکانیزم یا مکانیسم به معنای سازوکار می‌باشد. در واقع به روال انجام دادن و به نتیجه رسیدن یک هدف، مکانیزم گفته می‌شود. هم ...