کلیدواژه‌ی هدایت

فناوری label

دایورت برگرفته از واژۀ انگلیسی Divert است و به معنای هدایت کردن می‌باشد. این اصطلاح بیشتر در مورد تماس تلفنی به کار می‌ر ...