کلیدواژه‌ی نگهداری

واژگان label

آرشیو برگرفته از واژۀ انگلیسی Archive است و به معنای بایگانی می‌باشد. بایگانی یعنی ضبط و نگهداری پرونده‌ها و نامه‌ها یا ...

واژگان label

پایش به معنای نظارت است. منظور از پایش هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونی‌هایی است که ممکن است با ...