کلیدواژه‌ی نگرانی

واژگان label

دغدغه به معنای ترس، دل‌واپسی، تشویش خاطر و دلهره می‌باشد. دغدغه‌ چیزی را داشتن به معنای نگرانی و دلهره از انجام شدن یا ن ...