کلیدواژه‌ی نکاح

طلاق‌ رجعی نوعی از طلاق و متارکه است و به طلاقی گفته می‌شود که مرد به‌ سوی زنی که طلاق داده است برگردد. یعنی هنوز عده تم ...