کلیدواژه‌ی نوشته

کپشن برگرفته از واژۀ انگلیسی Caption است و به معنای عنوان و یا زیرنویس می‌باشد. در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به ...

پ.ن سرواژۀ پی‌نوشت است و نوشته‌ای است که پس از پیکرهٔ اصلی یک نوشته یا نامه به آن افزوده می‌گردد. پی‌نوشت می تواند یک جم ...