کلیدواژه‌ی نورتاب

اشیاء label

آباژور، وسیله‌ای است که به آن نورتاب هم گفته می‌شود. آباژور، نوعی پوشش برای چراغ و همانند آن است که نور را به پایین افکن ...