کلیدواژه‌ی نورافشان

اشیاء label

لوستر چراغ آویزه‌ای است از جنس شیشه، چینی، یا فلز که دارای تزئینات مختلفی می‌باشد و از سقف آویزان می‌شود. لوستر شاخه‌ای ...