کلیدواژه‌ی نور

علمی ، سینما label

کِلوین یکای اندازه‌گیری دما است که با نماد K نشان داده می‌شود بر اساس مقیاس مطلق بیان می‌شود. در اصطلاحات سینما، کلوین د ...