کلیدواژه‌ی نظرداشتن

کراش به معنی علاقه و نظر داشتن به یک شخص است بدون این که به او گفته شود و یا متوجه این علاقه شود. همچنین می‌توان به آن ع ...