کلیدواژه‌ی نظرات

واژگان label

فیدبک برگرفته از واژۀ انگلیسی Feedback است و به معنای بازخورد و عکس‌العمل می‌باشد. در واقع فیدبک یا همان بازخورد، نظرات ...

واژگان label

بازخورد به معنای عکس‌العمل است و در عامیانه به آن فیدبک هم گفته می‌شود. در واقع بازخورد، نظرات و دیدگاه‌هایی است که پیرا ...