کلیدواژه‌ی نظام وظیفه

سان دیدن اصطلاحی است که بیشتر در مورد سربازی و نظام وظیفه به کار می‌رود و به معنای گذشتن فرمانده از برابر سربازان و مشاه ...