کلیدواژه‌ی نصف

فیفتی فیفتی یعنی پنجاه پنجاه. از آنجایی که که کلمه فیفتی همان واژه انگلیسی fifty به معنای پنجاه میباشد. این اصطلاح زمانی ...