کلیدواژه‌ی نخ

اشیاء label

واکسیل رشته‌ای است از جنس نخ یا ابریشم به رنگ زرد یا سفید که افسران روی دوش و جلو سینه آویزان می‌کنند. دژبان‌ها از واکسی ...