کلیدواژه‌ی نجات

SOS یا اس‌اواس یک کد و علامت برای اعلام پیام اضطراری و کمک خواستن است و در واقع نوعی کد مورس می‌باشد. در کاربرد عام، SOS ...